SL

State List

1.Andhra Pradesh
2.Assam
3.Arunachal Pradesh
4.Bihar/Jharkhand
5.Goa
6.Gujrat
7.Haryana
8.Himachal Pradesh
9.Jammu & Kashmir
10.Karnataka
11.Kerala
12.Maharashtra
13.Manipur
14.Meghalaya
15.Mizoram
16.Nagaland
17.Orissa
18.Punjab
19.Rajasthan
20.Sikkim
21.Tamil Nadu
22.Tripura
23.UP/Uttaranchal
24.West Bengal
25.Andman & Nikobar
26.D & N Haveli
27.Daman & Diu
28.Pondicherry